بیمه پاسارگاد در نیمه نخست سال جاری تراز عملبات مثبت یک هزار و ۶۳۳ میلیارد تومان را ثبت کرد که نسبت به دوره مشابه سال گذشته نزدیک به ۵۳ درصد افزایش داشته است.

شرکت بیمه پاسارگاد در دو فصل نخست سال جاری توانست تراز عملیاتی مثبت یک هزار و ۶۳۳ میلیارد تومان را ثبت کند که نسبت به دوره مشابه سال گذشته شاهد رشد ۵۳  درصدی معادل ۵۶۳  میلیارد تومان بود.

بر اساس تازه ترین گزارش فعالیت ماهیانه شرکت بیمه پاسارگاد ، منتهی به پایان شهریورماه سال جاری این شرکت توانست در طول شش ماه نخست سال جاری دو هزار و ۹۰ میلیارد تومان حق بیمه تولید کند که نسبت به دوره مشابه سال گذشته بیش از ۴۸ درصد رشد داشته است و همچنین در این دوره زمانی ۴۵۷ میلیارد تومان خسارت بیمه گذاران ، این شرکت را جبران کرد که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۳۵ درصد افزایش داشته است .

بیمه پاسارگاد در طی این دوره زمانی علاوه برافزایش ۴۸ درصدی حق بیمه ای تولیدی این شرکت ، که نشان دهنده مدیرت مطلوب در بخش بازاریابی و گسترش نفوذ این شرکت در بازار بیمه ای کشور است ، دربخش پرداخت خسارت هم توانست با کنترل و مدیرت درست ریسک ، میزان افزایش خسارت نسبت به تولید حق بیمه را کاهش دهد بطوری میزان رشد پرداخت خسارت در دوره زمانی ۳۵ درصد است که ۱۳ درصد کمتر از حق بیمه تولید شده افزایش یافته است.

این شرکت فرابورسی در نیمه نخست سال گذشته یک هزار و ۴۰۸ میلیارد تومان حق بیمه تولید کرده بود و در مقابل یک هزار و ۳۳۸ میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده و تراز مثبت یک هزار و هفتاد میلیارد تومان را ثبت کرده بود.

براساس این گزارش این بیمه خصوصی در دوره یک ماهه شهریور ماه سال جاری هم ۳۹۰ میلیارد تومان حق بیمه تولید کرد و در مقابل ۹۷ میلیارد تومان خسارت پرداخت کرد و توانست تراز مثبت ۲۹۳ میلیارد تومان را ثبت کند.

بیمه پاسارگاد درنیمه نخست سال جاری بیشترین حق بیمه را به ترتیب از سه سرفصل بیمه زندگی اندوخته دار با سهم ۵۹ درصدی ، ثالث با سهم ۱۵ درصدی  و زندگی غیر اندخته دار با سهم ۷ درصدی تولید کرد و همچنین بیشترین خسارت را به ترتیب در سه سرفصل زندگی اندخته دار با سهم ۳۱ درصدی ، ثالث با سهم ۲۴ درصدی و درمان با سهم ۱۷ درصدی پرداخت کرد.