موسسه ملل برای پایان سال مالی ۱۳۹۸ توانست به هر سهم ۱۴۰ ریال سود تخصیص دهد. سود محقق یافته این شرکت در پایان سال ۹۸ معادل ۵۵۸ ریال برای هر سهم بود که این شرکت ۱۴۰ ریال را توزیع و مابقی را در سود انباشته خود نگه داشته تا بتواند در آینده برای سهامداران خود دست به اقدامات مثبتی بزند.

موسسه ملل برای پایان سال مالی ۱۳۹۸ توانست به هر سهم ۱۴۰ ریال سود تخصیص دهد. سود محقق یافته این شرکت در پایان سال ۹۸ معادل ۵۵۸ ریال برای هر سهم بود که این شرکت ۱۴۰ ریال را توزیع و مابقی را در سود انباشته خود نگه داشته تا بتواند در آینده برای سهامداران خود دست به اقدامات مثبتی بزند.

موسسه اعتباری موسسه ملل از جمله موسسه های موفقی است که در صنعت بانکداری ایران جایگاه خود را یافته و دارای اعتبار خوبی است.


به گزارش درآمد نیوزموسسه ملل از زمان تاسیس تاکنون فقط در یک دوره زیان ده بوده و در بقیه صورتهای مالی این چند سال اخیر سود ساخته و توانسته به سهامداران خود سود مناسبی تخصیص دهد.


موسسه اعتباری ملل برای پایان سال مالی ۱۳۹۸ توانست به هر سهم ۱۴۰ ریال سود تخصیص دهد. سود محقق یافته این شرکت در پایان سال ۹۸ معادل ۵۵۸ ریال برای هر سهم بود که این شرکت ۱۴۰ ریال را توزیع و مابقی را در سود انباشته خود نگه داشته تا بتواند در آینده برای سهامداران خود دست به اقدامات مثبتی از جمله افزایش سرمایه از محل اندوخته بزند.


هرچند که این موسسه در یکسال گذشته دو بار صحبت از افزایش سرمایه زده است. یک بار را محقق کرده و ۶۶ درصد سرمایه خود را افزایش داده و به گفته قائم‌مقام موسسه اعتباری ملل، محمدرضا مروجی ، این موسسه در دی ماه ۹۸ حدود ۶۶ درصد افزایش سرمایه داده و سرمایه خود را به ۶۰۶ میلیارد تومان رسانده که حدود ۱۰۰ میلیارد تومان از محل سود انباشته و حدود ۱۰۰ میلیارد تومان نیز آورده نقدی سهامداران محقق کرد.


نکته جالب تر اینکه در مرداد ۹۹ که دقیقا مهلت حق تقدم افزایش سرمایه قبلی که در سال ۹۸ انجام شده بود، به پایان رسید موسسه ملل خبر از افزایش سرمایه جدید داده و سهامداران خود را هیجان زده کرد و اعلام کرد که با اخذ مجوز از بورس و بانک مرکزی، موسسه ملل برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها اقدام خواهد کرد. افزایش سرمایه این شرکت در این مرحله از ۶۰۶ میلیارد تومان به یک‌هزار میلیارد تومان از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۳۹۴ میلیارد تومان بود که ۱۹ مرداد، مهلت استفاده از حق تقدم به اتمام رسید.

موسسه ای که از ابتدای تاسیس سود ساخته نه زیان
موسسه ملل از جمله شرکت هایی بوده که در طول سالهای اخیر هرگز با زیان مواجهه نشده است.

نکته جالب توجه اینکه موسسه ملل در ۱۵ دی ماه ۱۳۹۰ ، اولین صورت های مالی خود را برای عموم منتشر کرد و در آن اعلام کرده بود که ۸۸ میلیارد ریال سود ساخته است. این روند افزایشی بوده و در پایان سال ۱۳۹۲ اعلام کرده که موسسه یک هزار و ۱۵ میلیارد ریال سود ساخته که به هر سهم نیز ۳۳۸ ریال اختصاص یافت.


علاوه براین ، پایان سال مالی ۱۳۹۴ نیز اعلام کرد که یک هزار و ۶۳۷ میلیارد ریال سود محقق کرده که به هر سهمی ۳۲۴ ریال اختصاص یافت. در سال ۹۸ نیز این موسسه سه هزار و ۳۸۶ میلیارد ریال سود ساخته که به هر سهم ۱۴۰ ریال تخصیص یافت بنابراین در سالهای مورد بررسی شاهد بودیم که موسسه با زیان مواجه نشده هرچند در دوره ای به دلیل سخت گیری های بانک مرکزی و اعمال برخی از تغییرات شرکت با دست انداز سوددهی