تعدادی از اسامی دریافت کنندگان خسارت از محل بیمه نامه “از دست رفتن موقت و دائم درآمد کسب و کار ناشی از وقوع بیماری های اپیدمیک و پاندمیک” به شرح ذیل اعلام می گردد :