مهدی علی مددی معاون وزیر نفت در توسعه و مدیریت سرمایه انسانی ضمن بازدید از منطقه عملیاتی خانگیران در دیداری صمیمی با نماینده‌های پرسنل رسمی،قراردادی و پیمانکاری شرکت های بهره برداری نفت و گاز شرق گفتگو کرد.

مهدی علی مددی معاون وزیر نفت در توسعه و مدیریت سرمایه انسانی ضمن بازدید از منطقه عملیاتی خانگیران در دیداری صمیمی با نماینده‌های پرسنل رسمی،قراردادی و پیمانکاری شرکت های بهره برداری نفت و گاز شرق گفتگو کرد.

مهدی علی مددی معاون وزیر نفت در توسعه و مدیریت سرمایه انسانی ضمن بازدید از منطقه عملیاتی خانگیران در دیداری صمیمی با نماینده‌های پرسنل رسمی،قراردادی و پیمانکاری شرکت های بهره برداری نفت و گاز شرق گفتگو کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران مهدی علی‌ مددی معاون توسعه و مدیریت سرمایه انسانی وزارت نفت در سفر به منطقه عملیاتی خانگیران، از بخش های مختلف تاسیساتی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز شرق بازدید کرد. 
این گزارش می افزاید معاون توسعه و مدیریت سرمایه انسانی وزارت نفت در سفر به منطقه عملیاتی خانگیران، علاوه بر بازدید از بخش های مختلف تاسیساتی، در نشستی صمیمی با مدیران، روسا و نمایندگان کارکنان رسمی، قراردادی و پیمانکاری این شرکت، مشکلات حوزه منابع انسانی کارکنان منطقه عملیاتی خانگیران را مورد بررسی قرار داد.