به گزارش درآمد نیوز  به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، در جلسه کمیته بهره وری بانک، مفاهیم بهره وری، وضعیت شاخص های بهره وری در بانک، مجموعه تکالیف بر عهده دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی در حوزه بهره وری و… مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین در این جلسه ضمن […]

به گزارش درآمد نیوز  به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، در جلسه کمیته بهره وری بانک، مفاهیم بهره وری، وضعیت شاخص های بهره وری در بانک، مجموعه تکالیف بر عهده دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی در حوزه بهره وری و… مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین در این جلسه ضمن ارائه گزارش عملکرد و اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف بهره وری بانک در سال ۱۴۰۲ و مرور اقدامات آتی و چالش های پیش رو، الزامات، پیش نیازها، مفروضات اجرای چرخه مدیریت بهره وری در بانک مطرح و اقدامات انجام شده توسط اداره کل تحقیقات و مدیریت استراتژیک در راستای انجام تکالیف بهره وری ارائه و تایید شد.