امروزه صاحبنظران حوزه اقتصاد و سیاست به استناد روند تحولات جاری در دنیا به‌درستی قرن ۲۱ را قرن ژئواکونومیک نامیده‌اند و بر این اصل معتقدند که مهم‌ترین چالش‌های پیش‌‌روی کشورها، چالش منابع و اولویت اول آن منابع انرژی و آب است.

علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو

امروزه صاحبنظران حوزه اقتصاد و سیاست به استناد روند تحولات جاری در دنیا به‌درستی قرن ۲۱ را قرن ژئواکونومیک نامیده‌اند و بر این اصل معتقدند که مهم‌ترین چالش‌های پیش‌‌روی کشورها، چالش منابع و اولویت اول آن منابع انرژی و آب است.

ارتباط امنیت ملی با امنیت منابع آب و انرژی بر کسی پوشیده نیست و در دسترس بودن منابع طبیعی یکی از اصلی‌ترین مزیت‌های یک کشور در مبادلات سیاسی و اقتصادی است.

بحران انرژی در دهه هفتاد میلادی، کشورهای صنعتی در حال توسعه را بر آن داشت تا نگاه ویژه‌ای به مسأله بهره‌وری انرژی داشته و در برنامه‌های توسعه اقتصادی از مقوله بهره‌وری انرژی به‌عنوان یک منبع انرژی یاد کنند.

بهره‌وری انرژی به مجموعه‌ای از اقدامات سیاستگذاری، تشویقی، قیمتی و قانونی و در نهایت اجرایی اطلاق می‌گردد که نهایتاً منجر به کاهش شدت انرژی در کشور می‌گردد و بر همین اساس، می‌توانیم بهره‌وری انرژی را به واقع، گنجی نهفته و پنهان بنامیم.