به گزارش درآمد نیوز بر اساس این گزارش ، این افزایش سرمایه به میزان ۶۱ درصد از محل آورده نقدی سهامداران ، سایر اندوخته ها و مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور ارتقاء سهم نگهداری ، زمینه سازی فعالیت اتکایی ، افزایش توان رقابتی ، حفظ توان اقتصادی شرکت و ارتقاء درآمدهای سرمایه گذاری […]

به گزارش درآمد نیوز

بر اساس این گزارش ، این افزایش سرمایه به میزان ۶۱ درصد از محل آورده نقدی سهامداران ، سایر اندوخته ها و مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور ارتقاء سهم نگهداری ، زمینه سازی فعالیت اتکایی ، افزایش توان رقابتی ، حفظ توان اقتصادی شرکت و ارتقاء درآمدهای سرمایه گذاری ، ارتقاء رتبه توانگری مالی و پوشش ریسک قانونی و مدیریت ریسک اعتباری خواهد بود.

مقاله اصلی