شورای معاونان فنی شرکت های بیمه با جمع آوری و جمع بندی نظرات اعضا، اولویت های بازنگری در آیین نامه های شورای عالی بیمه را تعیین کرد.

به گزارش درآمد نیوز به نقل از روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، در جلسه روز سه شنبه شورای معاونان فنی سندیکای بیمه گران ایران که با حضور دکتر محمد رضایی رییس شورای عمومی سندیکا و مدیرعامل بیمه ایران و دکتر سیدمحمد کریمی دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران تشکیل شد، با توجه به نظرسنجی بعمل آمده از شرکت های بیمه درخصوص آن دسته از آیین نامه های مصوب شورای عالی بیمه  که نیازمند اصلاح و بازنگری است، پس از جمع آوری و جمع بندی نظرات اعضا، اولویت های بازنگری تعیین شد.

در همین رابطه پنج کمیته کارشناسی تشکیل شد و اعضای آن مشخص شده و مسئولیت هرکدام از کمیته ها برعهده یکی از معاونان فنی شرکتهای بیمه خواهد بود.کمیته های فوق الذکر موظف شدند حداکثر ظرف مدت دو ماه پیشنهادات مربوط به آیین نامه ها را بررسی و آماده کرده و جهت طرح در شورای عمومی به سندیکا ارایه دهند تا پس از تصویب موضوع در این شورا، آیین نامه های پیشنهادی با طی تشریفات به بیمه مرکزی ارسال شود.

گفتنی است در اساسنامه سندیکای بیمه گران ایران” پیشنهاد تدوین و صلاح آئین نامه های مربوط به صنعت و نرخ و شرایط انواع رشته های بیمه به بیمه مرکزی” از وظایف این نهاد صنفی جهت نیل به اهداف ذکر شده است.