دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران در دیدار با نمایندگان سندیکا در مجامع و هیاتهای مختلف از اقدامات مهم صورت گرفته توسط حاضران در دفاع از حقوق اعضای این نهاد صنفی تشکر کرد.

به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، دکتر سیدمحمد کریمی روز یکشنبه در نشست با نمایندگان سندیکای بیمه گران ایران در مجامعو هیات های مختلف با تشکر از اقدامات و عملکرد آنها گفت: حضور سندیکا در هیات های مختلف از جمله در حوزه مالیاتی و تامین اجتماعی و هیاتهای پیش بینی شده در قانون شخص ثالث، همواره اثر بخش بوده و این دستاورد حاصل انتخاب بهترین های صنعت بیمه برای نمایندگی سندیکا در هیات ها است.

در این نشست تعدادی از نمایندگان سندیکا در هیات های حل اختلاف مالیاتی، تشخیص مطالبات تامین اجتماعی، هیئت حل اختلاف شرکت های بیمه و نمایندگان و هیات موضوع ماده ۲۸ قانون بیمه شخص ثالث از چگونگی روند رسیدگی به پرونده های صنعت بیمه در این مجامع و هیئت ها گزارشی ارایه کردند.