عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هدایت نقدینگی به سمت تولید و تقویت ارزش پول ملی را دو موضوع مورد نیاز پیگیری توسط بانک مرکزی در سال جاری برشمرد.

 درآمد نیوز، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به ایبِنا گفت: این هنر بانک مرکزی است که از طریق سیستم بانکی و سیاست‌های کلان بتواند نقدینگی موجود جامعه را جمع‌آوری و به سمت تولید هدایت کند تا شرایط اقتصادی در سال جدید یک شرایط با ثبات تری باشد.

جبار کوچکی نژاد، درباره مهم‌ترین اقدامات احتیاطی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰، گفت: در اقتصاد آن چیزی که مهم است ارزش پول ملی است و بحث دوم هم حمایت از تولید است که مورد تاکید مقام معظم رهبری هم قرار دارد.

وی ادامه داد: یکی از اهرم‌های مهم تولید، اقدامات بانک‌هاست. یعنی در مسائل اقتصادی کمک‌های بانکی می‌تواند چرخ تولید را روان کند و هم کمک‌ها را هدفمند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: متاسفانه ما انحرافات زیادی در تخصیص منابع داریم و با توجه به محدودیت منابع تولیدکننده نگران آن است که به آن تعلق نگیرد، یعنی در جایی که باید اعتبارات به آن داده شود تخصیص داده نشود.

کوچکی نژاد تصریح کرد: در همین رابطه آقای همتی اعلام کردند که چندین نفر در کشور هستند که بدهی کلانی به سیستم بانکداری کشور دارند که به بهانه تولید این اعتبارات را دریافت کردند، اما به جای تولید ضد تولید عمل کردند.

وی افزود: اگر دوستان بانک مرکزی رعایت کنند و برنامه ریزی‌ها را طوری تنظیم کنند می‌توان گفت دیگر چنین چیزهایی را شاهد نخواهیم بود و هدف بعدی که بانک مرکزی باید آن را پیگیری کند تقویت ارزش پول ملی است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: تقویت پول ملی نیز با تولید و صادرات اتفاق می‌افتد که باید کشور به آن سمت برود و موضوع بعدی که باید اتفاق بیفتد جمع آوری نقدینگی در جامعه و هدایت آن به سمت تولید است.