به گفته کارشناس اقتصادی، بانک مرکزی در یک سال اخیر برای کنترل نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی اقدامات مختلفی انجام داده است.

به گزارش درآمد نیوز به گفته کارشناس اقتصادی، بانک مرکزی در یک سال اخیر برای کنترل نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی اقدامات مختلفی انجام داده است.

مصطفی صفاری؛ کارشناس مسائل اقتصادی درباره آمار جدید بانک مرکزی  به خبرنگار ایبنا گفت: از ابتدای ریاست جدید بانک مرکزی مساله کنترل نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی به عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی مورد توجه قرار گرفت به طوری که این نرخ طی یک روند نزولی به ۲۷ درصد در آذر ماه امسال کاهش پیدا کرد.

وی افزود: افزایش نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی باعث ایجاد تورم می‌شود و تورم بر معیشت همه اقشار جامعه به خصوص اقشار متوسط و ضعیف تاثیر دارد؛ بنابراین اقدامات بانک مرکزی برای کنترل نرخ رشد نقدینگی و کاهش پایه پولی در سفره اقشار محروم جامعه منعکس خواهد شد.

این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: برای اثر گذاری کاهش متغیر‌های پولی بر تورم باید صبور باشیم، یعنی یک سال زمان می‌برد تا اثرکاهش نرخ رشد نقدینگی بر مهار تورم مشخص شود.

صفاری تاکید کرد: علت اصلی افزایش پایه پولی، کسری بودجه دولت است و دولت به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از بانک مرکزی استقراض می‌کند که در نهایت، این امر باعث رشد نقدینگی می‌شود، البته ناترازی بانک‌ها نیز منجر به افزایش حجم نقدینگی و پایه پولی می‌شود.

وی با اشاره به این موضوع که یکی از اقدامات بانک مرکزی اجرای سیاست تثبیت اقتصادی و ارزی است، گفت: از محور‌های اصلی این سیاست کنترل و مدیریت نقدینگی به عنوان متغیری اثرگذار بر تورم است؛ بنابراین سیاست‌های اتخاذ شده از سوی بانک مرکزی در کاهش نرخ رشد نقدینگی نقش مهمی داشته است.

این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: با کاهش تدریجی رشد کل‌های پولی و هدایت اعتبار به فعالیت‌های مولد اقتصادی، تولید و اشتغال افزایش پیدا می‌کند.

صفاری در پایان تاکید کرد: البته بخشی از آماری که مشاهده می‌کنیم نیز ناشی از توفیق بانک مرکزی در کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها است که به نوعی با بهبود نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی از خلق نقدینگی جلوگیری شده است.