رنامه ریزی و تعالی سازمانی، بیمه های اشخاص ، عمرو سرمایه گذاری و مدیریت امور شعب و عضویت در کمیته های حاکمیت شرکتی و کارگروههای تخصصی بوده اند. همچنین وی عضو و دبیر کمیته بیمه اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی ایران می باشد.

به گزارش درآمد نیوز پیش از این وی دارای سوابقی در حوزه های مدیریت ریسک و اکچوئری، برنامه ریزی و تعالی سازمانی، بیمه های اشخاص ، عمرو سرمایه گذاری و مدیریت امور شعب و عضویت در کمیته های حاکمیت شرکتی و کارگروههای تخصصی بوده اند. همچنین وی عضو و دبیر کمیته بیمه اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی ایران می باشد.

گفتنی است ایشان دانش آموخته مقطع دکتری تخصصی مالی بیمه، کارشناسی ارشد آمارکاربردی و کارشناسی ارشد اکچوئری و مدرس دانشگاه و پژوهشگر پژوهشکده بیمه و دارای مقاله های متعددی در حوزه بیمه گری و شبکه فروش می باشند.