بررسی ها نشان می دهد رشد ماهانه و نقطه به نقطه نقدینگی در شهریور ماه، در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ بی سابقه بود.

بررسی ها نشان می دهد رشد ماهانه و نقطه به نقطه نقدینگی در شهریور ماه، در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ بی سابقه بود.

همچنین ضریب فزاینده نقدینگی به بالاترین حد خود در چند سال گذشته رسید.

حجم نقدینگی موجود در اقتصاد ایران در پایان شهریور ماه ۱۴۰۰ به ۴ هزار ۶۸ هزار میلیارد تومان رسید.

رشد ماهانه نقدینگی در شهریور ۳٫۷ درصد بود.

به عبارت دیگر در شهریور بالغ بر ۱۴۶ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه شد.

بررسی ها نشان می دهد این رشد ماهانه بالاترین رشد ماهانه این متغیر تورم ساز در سال جاری است.