برای دریافت ارز درمانی به تشخیص پزشک، تخمین هزینه درمان، تایید وزارت بهداشت و وثیقه گذاری نیاز است.

به گزارش درآمد نیوز برای دریافت ارز درمانی به تشخیص پزشک، تخمین هزینه درمان، تایید وزارت بهداشت و وثیقه گذاری نیاز است.