لزوم حذف تدریجی ارز ترجیحی

لزوم حذف تدریجی ارز ترجیحی