دکتر سید ضیاء ایمانی ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﺮﻣﺪ بر حمایت همه‌جانبه بانک صادرات ایران از این شرکت تاکید کرد و گفت: سودآوری، باید یکی از مهمترین اهداف بیمه سرمد باشد و مهمتر از آن، خدمت‌رسانی مطلوب به بیمه‌گذاران است که بتواند رضایت حداکثری آنان را جلب کند.

به گزارش درآمد نیوز به نقل از ﺭﻭﺍبط عموﻣﻲ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﺮﻣﺪ، ﻧﺸﺴﺖ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻭ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ این شرکت ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ دکتر ﺳﻴﺪ ﺿﻴﺎء ﺍﻳﻤﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ، ﻳﺎﺳﺮ ﻣﺮﺍﺩﻱ ﺭﺋﻴﺲ هیات‌مدیره، ﻣﺤﺴﻦ ﺳﻴﻔﻲ ﻋﻀﻮ هیات‌مدیره و مهندس ﻫﺎﺩﻱ ﺁﻗﺎﺑﺎﺑﺎﻳﻲ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺷﺮکت‌های ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍن و همچنین سید ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﻱ ﺑﻬﺸﺘﻲ‌ﻧﮋﺍﺩ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﺮﻣﺪ ﻭ ﺍﻋﻀﺎﻱ هیات‌مدیره ﻭ ﻣﻌﺎﻭﻧﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ.

دکتر سید ضیاء ایمانی، ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ حمایت همه‌جانبه این بانک از بیمه سرمد گفت: مدیران و کارکنان بیمه سرمد باید از این حمایت به خوبی بهره ببرند و با تلاش مضاعف، جایگاه شرکت را در صنعت بیمه کشور ارتقا دهند.

وی افزود: ارتقای رتبه توانگری مالی و جلب حداکثری رضایت بیمه‌گذاران و مشتریان، به ویژه کارکنان و بازنشستگان بانک صادرات ایران به عنوان سهامدار اصلی باید با جدیت پیگیری شود.

مدیرعامل بانک صادرات ایران تاکید کرد: ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻱ ﺯﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ، ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﻲﺭﻭﺩ ﺑﺎ استقرار هیات‌مدیره و تیم مدیریتی جدید در بیمه سرمد، ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺩﻏﺪﻏﻪﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ و بیمه‌گذاران بزرگ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺑﻴﻤﻪ‌های ﺩﺭﻣﺎﻥ به بهترین شکل برطرف شود.

دکتر ایمانی تصریح کرد: بیمه سرمد، پشتوانه بزرگی همچون بانک صادرات ایران دارد و ما در مجموعه بانک در صورت نیاز آماده کمک هستیم و انتظار داریم شاهد عملکرد مثبت این شرکت باشیم و سرمد را در جایگاه واقعی خود در صنعت بیمه ببینیم.

وی همچنین دو ماموریت ویژه بیمه سرمد در دوران جدید را برشمرد و گفت: سودآوری، باید یکی از مهمترین اهداف بیمه سرمد در سال‌های آتی باشد، اما مهمتر از این هدف، خدمت‌رسانی مطلوب به بیمه‌گذاران در بانک صادرات ایران و مشتریان و بیمه‌گذاران است که بتواند دغدغه همه آنها را برطرف کند و رضایت حداکثری‌شان را جلب کند.

مدیرعامل بانک صادرات ایران، همچنین بر توجه به حوزه نوآوری تاکید کرد و گفت: تیم جدید مدیریتی بیمه سرمد باید نوآوری و تحول سازمانی را در دستور کار خود قرار دهد.

دکتر ایمانی همچنین ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖ، ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺕ ﻻﺯﻡ را ﺑﺮﺍﻱ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺷﺪﻥ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺣﻖ‌ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺎﻧﺪﻩﺑﺪﻫﻜﺎﺭ، ﺑﻴﻤﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻣﺎﻧﺎﺕ، ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻱ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻧﺸﻴﺰ ﺑﻴﻤﻪ ﺩﺭﻣﺎﻥ و ﻫﻤﻜﺎﺭی ﺑﻴﺸﺘﺮ بانک صادرات ایران با ﺑﻴﻤﻪ ﺳﺮﻣﺪ صادر کرد.

طراحی محصولات مشترک با همکاری بانک صادرات و بیمه سرمد

ﻳﺎﺳﺮ ﻣﺮﺍﺩﻱ، ﺭﺋﻴﺲ هیات‌مدیره ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ نیز ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖ، بر حمایت ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﺮﻣﺪ تاکید کرد و گفت: حمایت ما از بیمه سرمد، یکی از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻘاط ﻗﻮﺕ این ﺷﺮﻛﺖ است و انتظار داریم با حضور هیات‌مدیره جدید، شاهد تحولات مثبت باشیم.

وی افزود: بیمه سرمد باید از ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺎﻧﻚ صادرات ایران ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻱ و سهم از بازار بیمه بهره ببرد و گام‌های محکم‌تری بردارد.

ﺭﺋﻴﺲ هیات‌مدیره ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ بیمه سرمد ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻃﺮﺡ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺑﺎﻧﻜﺪﺍﺭﻱ ﺟﺎﻣﻊ ﻭ همچنین ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﺍﺭﺍئه ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺟﺪﻳﺪ، ﮔﻔﺖ: ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻼﺗﻲ و محصولات ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻭ ﺑﻴﻤﻪﺍﻱ، ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ.

وی تصریح کرد: ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﻢﺍﻓﺰﺍﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﻚ، ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﺎﻧﻜﻲ و ﺑﻴﻤﻪﺍﻱ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﻮﺩ.

مرادی در پایان گفت: ﺑﻴﻤﻪ ﺳﺮﻣﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩ، ﺑﺎﻳﺪ ایجاد ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ با مشتریان بانک را در دستور کار خود قرار دهد.

نقش بیمه سرمد در اکوسیستم بانک صادرات ایران

ﻣﺤﺴﻦ ﺳﻴﻔﻲ، ﻋﻀﻮ هیات‌مدیره ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖ، ﺿﻤﻦ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﻲ ﺍﺯ ﺯﺣﻤﺎﺕ مدیران پیشین بیمه سرمد گفت: این شرکت ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻬﺎﻱ ﺗﻤﺎﻡ‌ﺷﺪﻩ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻴﻤﻪﺍﻱ، ﺑﺎﻳﺪ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻱ جدیدی ﺍﺭﺍﺋﻪ کند و در این مسیر، توجه به حوزه ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ را در دستور کار قرار دهد.

ﻭﻱ با اشاره به افزایش سرعت و نوآوری در فضای رقابت دیجیتال، تاکید کرد: ﺑﻴﻤﻪ ﺳﺮﻣﺪ، ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺍﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺭﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺯﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺍﺳﺖ. ﺑﻴﻤﻪ ﺳﺮﻣﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻘﺶ ﭘﺮﺭﻧﮓﺗﺮﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﻬﻢ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ این شرکت ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﭘﻠﺘﻔﺮﻡﻫﺎﻱ ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ نقش و ﺣﻀﻮﺭ ﭘﺮ ﻗﺪﺭﺗﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﻴﻔﻲ ﻋﺪﻡ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﺮﻣﺪ، ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ مهمی دانست که باید به آن توجه شد. او گفت: ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ بیمه ﺁﺷﻨﺎ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ، ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﺮﻣﺪ ﻧﻴﺰ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ندارند و باید از ﻓﻀﺎﻱ ﺭﺳﺎﻧﻪﺍﻱ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ معرفی خدمات شرکت استفاده شود.

ﻋﻀﻮ هیات‌مدیره ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻭ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞﻫﺎﻱ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﺮﻣﺪ، ﮔﻔﺖ: ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﻲ ﻧﺌﻮﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﺧﺎﺹ، ﺗﻼﺵﻫﺎﻱ ﻭﻳﮋﻩﺍﻱ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎﻱ ﻓﻨﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺧﺎﺹ، استفاده کرد و ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺟﺪﻳﺪﻱ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻮﺩ.

اهمیت راهبردی بیمه سرمد برای بانک صادرات ایران

مهندس هادی آقابابایی، ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻱ ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻱ ﺯﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﺮﻣﺪ، ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﻧﻚ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺍﺯ ﺯﺣﻤﺎﺕ ﻛﺎﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﻲ کرد و گفت: ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱﻫﺎﻱ ﻫﻴاتﻣﺪﻳﺮﻩ ﺟﺪﻳﺪ، در ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﺮﻣﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺧﻮﺩ ﺩﺳﺖ پیدا خواهد کرد.

مهندس ﺁﻗﺎﺑﺎﺑﺎﻳﻲ تاکید کرد: ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﺮﻣﺪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺑﻪ‌ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻤﺎﻡ‌ﻭﻗﺖ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩ.

ﻭﻱ ﺑﺎ اشاره به لزوم ارتباط هرچه بیشتر بیمه سرمد با بیمه مرکزی گفت: ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻭ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺩن سطح ﺗﻮﺍﻧﮕﺮﻱ ﻣﺎﻟﻲ، ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺭﺗﺒﻪ ﻭ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭﻱ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﻬﺘﺮﻱ ﺩﺳﺖ پیدا می‌کند.

نوید بهشتی‌نژاد برای افزایش سرمایه

ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪﻱ ﺑﻬﺸﺘﻲﻧﮋﺍﺩ، ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﺮﻣﺪ نیز ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖ، با ارائه برنامه‌ها و راهکاری تیم مدیریتی جدید برای افزایش سهم از بازار و سودآوری شرکت، گفت: نقش حمایتی ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ بیمه سرمد با بانک، تاثیر مهمی در بهبود عملکرد شرکت دارد.

مدیرعامل بیمه سرمد ﮔﻔﺖ: ﺗﻮﺍﻧﮕﺮﻱ ﻣﺎﻟﻲ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ شاخص ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻱ ﺑﻴﻤﻪ، ﻧﻘﺶ ﺍﺳﺎﺳﻲ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﻭ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺗﻼﺵ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ تیم جدید ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺎ هزار ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ، ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭﻱ حرکت کنیم.

ﻭﻱ با اشاره به ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ بیمه سرمد در سال ۱۴۰۲ ﮔﻔﺖ: هدف راهبردی ما در حوزه مالی، افزایش سرمایه هزار میلیارد تومانی است و در کنار آن، ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺷﻌﺐ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺳﻮﺩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺴﺐ ﺳﻄﺢ ﻳﻚ ﺗﻮﺍﻧﮕﺮﻱ ﻣﺎﻟﻲ را ﺑﺎ ﺟﺪﻳﺖ ﺩﻧﺒﺎﻝ می‌کنیم.

بهشتی‌نژاد به ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ در بیمه سرمد نیز تاکید کرد و گفت: ﺑﺎ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﺻﻨﺪﻭﻕﻫﺎﻱ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭ ﺑﻬﻴﻨﻪ‌ﺳﺎﺯﻱ ﭘﺮﺗﻔﻮﻱ ﺑﻮﺭﺳﻲ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﺨﺶﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﻃﺮﺡﻫﺎﻱ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻲ، اهداف دیگر خود را در حوزه مالی پیگیری می‌کنیم.

مدیرعامل بیمه سرمد همچنین اهداف بیمه سرمد در حوزه ﻣﺸﺘﺮﻱ‌ﻣﺪﺍﺭﻱ، ﺭﺷﺪ ﻭ ﻧﻮﺁﻭﺭﻱ، ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ کسب‌وکار و ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺭﺍ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺍﻓﺰﻭﺩ: ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻱ طرح ﻋﺎﺑﺮ ﺑﻴﻤﻪ، ﺗﻮﺟﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻴﻤﻪﮔﺮﻱ ﺑﺎ ﻣﺤﻮﺭﻳﺖ ﺗﺤﻮﻝ دﻳﺠﻴﺘﺎﻝ، ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ، ﺍﺻﻼﺡ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﭼﺎﺑﻚﺳﺎﺯﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ، ﺣﺬﻑ ﭘﺮﺗﻔﻮﻫﺎﻱ ﻛﻼﻥ ﺯﻳﺎﻥﺩﻩ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺩﺭﻣﺎﻥ (ﻧﺴﺨﻪﭼﻲ)، ﺍﺯ برنامه‌های ما در سال آینده است.