مردم در هر تراکنش چقدر پول جابجا می‌کنند؟

مردم در هر تراکنش چقدر پول جابجا می‌کنند؟