به گزارش درآمد نیوز  مجمع عمومی فوق العاده راس ساعت ۱۰ صبح مورخ ۷ آذر ۱۴۰۲ با حضور بیش از ۸۷.۶ درصد از صاحبان رای به ریاست معصوم ضمیری(مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره) و نظارت آقایان دکتر باقری و امین تفرشی و خانم دکتر نعیمیان به عنوان منشی تشکیل جلسه داد. پس از انتخاب […]

به گزارش درآمد نیوز  مجمع عمومی فوق العاده راس ساعت ۱۰ صبح مورخ ۷ آذر ۱۴۰۲ با حضور بیش از ۸۷.۶ درصد از صاحبان رای به ریاست معصوم ضمیری(مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره) و نظارت آقایان دکتر باقری و امین تفرشی و خانم دکتر نعیمیان به عنوان منشی تشکیل جلسه داد.

پس از انتخاب هیات رئیسه و قرائت دستور جلسه توسط منشی گزارش توجیهی هیات مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه مشتمل بر نگاه اجمالی به روند افزایش سرمایه شرکت از بدو تاسیس تاکنون و ضرورت تداوم این روند به منظور حفظ ثبات و نسبت توانگری مالی، افزایش ظرفیت نگهداری و حضور در بازار اتکائی و حفظ منابع ارزی توسط سید مرتضی حسنی عقدا معاون اقتصادی و پشتیبانی شرکت ارائه گردید.

در این گزارش تصویر روشنی از مزیت ها و ویژگی های بیمه پاسارگاد ارائه شد و توضیحاتی در خصوص ترکیب سرمایه گذاری ها، دارایی ها و همچنین ظرفیت های موجود در شرکت متاثر از ارزش دفتری و ارزش روز سرمایه گذاری ها و دارایی ها ارائه شد.

قابل ذکر است در حال حاضر بیمه پاسارگاد بالاترین سرمایه ثبت شده در میان شرکت های بیمه غیر دولتی را داشته و به تنهایی ۵۸ درصد از ارزش بازار مجموع شرکت های بیمه فعال در بازار سرمایه را در اختیار دارد.

پس از قرائت گزارش بازرس قانونی طرح پیشنهادی هیات مدیره مبنی بر افزایش سرمایه به میزان ۱۰۴ درصد معادل ۶۳،۷۶۴میلیارد ریال در چند مرحله مورد تایید قرار گرفت.

بر اساس مصوبه مجمع در اولین مرحله با افزایش سرمایه به میزان ۲۲ درصد از محل سود انباشته موافقت شد و بر این اساس سرمایه بیمه پاسارگاد پس از طی مراحل ثبت از ۶۱،۲۳۶ میلیارد ریال به ۷۵هزار میلیارد ریال افزایش خواهد داشت.

اختیار افزایش سرمایه از ۷۵ هزار میلیارد ریال به ۱۲۵ هزار میلیارد ریال در یک یا چند مرحله حداکثر ظرف مدت دو سال از محل سود انباشته و اندوخته سرمایه ای به هیات مدیره تفویض گردید.

با تصویب پیشنهادات هیات مدیره در مجمع عمومی فوق العاده مسیر افزایش سرمایه تا میزان۱۲۵هزار میلیارد ریال تا دو سال برای بیمه پاسارگاد هموار گردید.