درآمد نیوز – دکتر مخبر دزفولی افزود: فرآیند واکسیناسیون کادر درمان شرکت ادامه خواهد یافت، و به زودی ٣١ نفر دیگر هم واکسن دریافت خواهند کرد؛ ضمن اینکه نوبت دوم واکسن گروه اول هم انجام خواهد شد. 

دکتر مخبر دزفولی افزود: فرآیند واکسیناسیون کادر درمان شرکت ادامه خواهد یافت، و به زودی ٣١ نفر دیگر هم واکسن دریافت خواهند کرد؛ ضمن اینکه نوبت دوم واکسن گروه اول هم انجام خواهد شد.
قائم مقام مدیرعامل در امور سلامت و بهداشت کارکنان در پاسخ به سؤال خبرنگار روابط عمومی در خصوص امکان وارد کردن واکسن برای تزریق به کارکنان شرکت، گفت: بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشورمان، واکسن هایی که جز از طریق دولت ها و یا نهادهای وابسته به سازمان بهداشت جهانی وارد می شوند، مورد تایید نیستند؛ چون میلیون ها دوز واکسن کاذب توسط سودجویان تولید شده است، که نه تنها ایمنی بخش نیستند؛ بلکه خطر آفرین هستند. واکسن هایی هم که از مجاری وزارت بهداشت وارد می شود بر اساس دسته بندی های علمی به افراد تزریق می شود؛ که کادر درمان، افراد پر خطر و مسنّ طبیعتا در اولویت هستند.
دکتر مخبر دزفولی در انتهای این مصاحبه ضمن توصیه اکید به رعایت الزامات بهداشتی گفت: با حمایت مدیرعامل محترم و پرتلاش شرکت هر گونه امکان دسترسی به واکسن های مورد تایید وزارت بهداشت برای تزریق به کارکنان عزیزمان را حتما پیگیری خواهیم کرد