فولاد سرمد ابرکوه، روزانه ۲۱۳۸ تن و ماهانه ۴۷۶۲۳ تن تولید کرد که نشان‌دهنده رشد قابل توجهی در تولید است.
همچنین در زمینه فروش نیز، سرمد ابرکوه در سال ۱۴۰۲، ۱۰۸/۰۰۰ میلیارد ریال فروش داشت که نسبت به سال ۱۴۰۱ با ۷۶/۰۰۰ میلیارد ریال فروش، افزایش قابل توجهی است.
این درحالی است که، تولید این شرکت از ۴۲۰/۴۱۳ تن در سال ۱۴۰۱ به ۴۷۵/۵۹۰ تن در سال ۱۴۰۲ افزایش یافت.

فولاد سرمد ابرکوه، روزانه ۲۱۳۸ تن و ماهانه ۴۷۶۲۳ تن تولید کرد که نشان‌دهنده رشد قابل توجهی در تولید است.

همچنین در زمینه فروش نیز، سرمد ابرکوه در سال ۱۴۰۲، ۱۰۸/۰۰۰ میلیارد ریال فروش داشت که نسبت به سال ۱۴۰۱ با ۷۶/۰۰۰ میلیارد ریال فروش، افزایش قابل توجهی است.

این درحالی است که، تولید این شرکت از ۴۲۰/۴۱۳ تن در سال ۱۴۰۱ به ۴۷۵/۵۹۰ تن در سال ۱۴۰۲ افزایش یافت.