واحد احیا شده کارخانه فواد الیاف با حضور معاون وزیر صمت افتتاح شد.

صندوق در اجرای تکالیف مقرر قانونی و در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا خرداد ۱۴۰۱ ضمن فراهم نمودن زمینه آزادسازی ۴۳۰ نفر از زندان، از زندانی شدن بیش از ۴۸ هزار و ۸۰۰ نفر نیز جلوگیری نموده است.