در این کارگاه آموزشی «توانگری مالی در بستر تکامل به توانگری ریسک مبنا»، «سرمایه الزامی و ارتباط آن با ارزش در معرض خطر»، «معرفی ریسک‌های مرتبط با توانگری مالی II»، «چگونگی توسعه مدل‌های داخلی بر اساس دستورالعمل‌های توانگری مالی II اتحادیه اروپا» و «چگونگی محاسبه سرمایه الزامی و توانگری مالی بر اساس آیین‌نامه ۶۹ بیمه مرکزی»، توسط دکتر امیرتیمور پاینده استاد گروه بیم‌سنجی دانشگاه شهید بهشتی و عضو کارگروه مدیریت ریسک پژوهشکده بیمه ارائه خواهد شد.

به گزارش درآمد نیوز به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل پژوهشکده بیمه، در این کارگاه آموزشی «توانگری مالی در بستر تکامل به توانگری ریسک مبنا»، «سرمایه الزامی و ارتباط آن با ارزش در معرض خطر»، «معرفی ریسک‌های مرتبط با توانگری مالی II»، «چگونگی توسعه مدل‌های داخلی بر اساس دستورالعمل‌های توانگری مالی II اتحادیه اروپا» و «چگونگی محاسبه سرمایه الزامی و توانگری مالی بر اساس آیین‌نامه ۶۹ بیمه مرکزی»، توسط دکتر امیرتیمور پاینده استاد گروه بیم‌سنجی دانشگاه شهید بهشتی و عضو کارگروه مدیریت ریسک پژوهشکده بیمه ارائه خواهد شد.
حضور در این ‎رویداد علمی برای عموم آزاد و مستلزم ثبت‌‌نام از طریق سامانه مدیریت یادگیری پژوهشکده بیمه به نشانی https://trn.irc.ac.ir می‌باشد.
پس از ثبت‌نام، ورود به کارگاه‏ از طریق همین نشانی امکان‌پذیر خواهد بود و به کلیه شرکت کنندگان نیز گواهی حضور اعطا می‌گردد.