کاهش بروکراسی و افزایش عدالت و شفافیت؛ نتیجه پرداخت تسهیلات با اعتبار سنجی

کاهش بروکراسی و افزایش عدالت و شفافیت؛ نتیجه پرداخت تسهیلات با اعتبار سنجی