محسن صیادی؛ مدیر تعالی شرکت پتروشیمی ایلام از استقرار تیم ارزیابی تعالی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این شرکت خبر داد.

به گزارش درآمد نیوز صیادی افزود: ارزیابی تعالی صنعت پتروسیمی از تاریخ سوم تا پنجم بهمن‌ماه توسط تیم ارزیابان منتخب دبیرخانه تعالی شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر اساس مدل« EFQM2020 » با حضور تمام مدیران، رؤسا و کارکنان شرکت پتروشیمی ایلام در حال انجام است.
وی ادامه داد:این ارزیابی بر اساس آخرین ویرایش مدل تعالی EFQM ویرایش ۲۰۲۰ ، سالیانه با هدف بهبود در‌ فرآیندهای کاری در‌ تمام بخش‌ها و ارتقاء سطح تعالی و برند شرکت انجام می‌شود.
مدیر تعالی شرکت پتروشیمی ایلام بیان داشت:پس از پایان ارزیابی سه روزه، گزارش بازخورد تیم ارزیابی به شرکت ارائه و برنامه‌های بهبود تهیه، تدوین و اجرا خواهد شد.
صیادی ادامه داد: در اسفندماه امتیاز ارزیابی و جایزه شرکت پتروشیمی ایلام در جشنواره جایزه تعالی اعلام و اهدا خواهد شد .