معاون امور مجلس رئیس جمهور گفت: اولین مسئله و الویت دولت، مسائل اقتصادی است. چون رشد نقدینگی می‌تواند به افزایش تورم منجر شود، دولت تلاش بر کنترل رشد نقدینگی کرده است.

به گزارش درآمد نیوز معاون امور مجلس رئیس جمهور گفت: اولین مسئله و الویت دولت، مسائل اقتصادی است. چون رشد نقدینگی می‌تواند به افزایش تورم منجر شود، دولت تلاش بر کنترل رشد نقدینگی کرده است.مقاله اصلی