میزان تسهیلات پرداختی به تفکیک بخش های تولیدی طی سال ۱۳۹۸ و شش ماهه منتهی به پایان شهریور ۱۳۹۹