ویدیو/ رئیس کل بانک مرکزی گزارش تفصیلی از نرخ رشد اقتصادی سال جاری در بخش های مختلف نسبت به سال گذشته و همچنین پیش‌بینی مثبت سال آینده ارائه دادند که گزارش بسیار خوبی بود.

به گزارش درآمد نیوز ویدیو/ رئیس کل بانک مرکزی گزارش تفصیلی از نرخ رشد اقتصادی سال جاری در بخش های مختلف نسبت به سال گذشته و همچنین پیش‌بینی مثبت سال آینده ارائه دادند که گزارش بسیار خوبی بود.مقاله اصلی