برای اولین بار در بیمه آرمان ، طرح آرسام که شامل بیمه نامه های مسئولیت هیئت مدیره در قبال ساکنین و اشخاص ثالث و آسانسور می باشد، اجرا می گردد .

به گزارش درآمد نیوز برای اولین بار در بیمه آرمان ، طرح آرسام که شامل بیمه نامه های مسئولیت هیئت مدیره در قبال ساکنین و اشخاص ثالث و آسانسور می باشد، اجرا می گردد .

بیمه هیئت مدیره ساختمان یا همان بیمه مسئولیت مدنی هیئت مدیره ساختمان، مسئولیت بیمه‌گزار در قبال ساکنین و اشخاص ثالث که در ساختمان تردد دارند. در حقیقت چنانچه در نتیجه استفاده از پارکینگ، ریزش نمای سنگ ساختمان در محوطه و اطراف آن ، نشست و ریزش چاه، قصور نظافتچی و سرایدار، هرگونه خسارت وارده به ساکنین و اشخاص ثالث وارد آید، تمام خسارت‌های وارد شده بر عهده بیمه نامه مسئولیت هیئت مدیره ساختمان خواهد بود.

بیمه هیئت مدیره ساختمان چه پوشش‌هایی دارد؟

میزان پوشش‌های بیمه هیئت مدیره ساختمان با توجه به درخواست هیئت مدیره مشخص می‌شود. هیئت مدیره خسارات جانی و مالی را که برای اشخاص ثالث رخ می‌دهد، با بیمه مسئولیت بر عهده بیمه‌گر خواهد گذاشت. خسارت‌هایی مانند: ریزش نمای ساختمان در محوطه و اطراف آن، ایجاد خسارت به ساختمان مجاور ، ترکیدگی لوله و نشت آب، ریزش چاه ساختمان و آسیب به نظافتچی و کارمندان ساختمان همگی تحت پوشش این بیمه نامه است. شرکت بیمه تا سقف تعهدات خود، خسارت‌ها را جبران خواهند کرد.

با مراجعه به شعب و نمایندگان بیمه آرمان طرح آرسامی خود را انتخاب و در کمترین زمان دفترچه بیمه ای خود را تحویل بگیرید.