گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس در ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشت ۲۲۶۲ میلیارد تومان سود خالص محقق کرد.

به گزارش درآمد نیوز به نقل از روابط عمومی پترول، گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس در ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشت ۲۲۶۲ میلیارد تومان سود خالص محقق کرد که به نسبت دوره مشابه قبل، رشد ۶۸ درصدی داشت. درآمدهای عملیاتی با افزایش ۱۰ درصدی به ۱۳۸۶ میلیارد تومان رسید.