مهدهای کودک و مدارس مقطع دبستان در استان تهران غیر از شهرستان‌های دماوند و فیروزکوه و بخش رودبارقصران شنبه ۱۱ آذر در ۲ نوبت صبح و عصر غیرحضوری شد.

مهدهای کودک و مدارس مقطع دبستان در استان تهران غیر از شهرستان‌های دماوند و فیروزکوه و بخش رودبارقصران شنبه ۱۱ آذر در ۲ نوبت صبح و عصر بدلیل آلودگی هوا غیرحضوری شد.

 درآمد نیوز: مهدهای کودک و مدارس مقطع دبستان در استان تهران غیر از شهرستان‌های دماوند و فیروزکوه و بخش رودبارقصران شنبه ۱۱ آذر در ۲ نوبت صبح و عصر بدلیل آلودگی هوا غیرحضوری شد.