عضو کمیسیون برنامه بودجه گفت: در ۹ ماهه امسال شاهد ثبات نسبی در قیمت ارز بودیم که نتیجه دیپلماسی فعال ارزی بانک مرکزی است.

به گزارش درآمد نیوز عضو کمیسیون برنامه بودجه گفت: در ۹ ماهه امسال شاهد ثبات نسبی در قیمت ارز بودیم که نتیجه دیپلماسی فعال ارزی بانک مرکزی است.مقاله اصلی